Моја Кошничка

Немате играчки во вашата кошничка.

Connect with Facebook

Добредојдовте!

Политика за приватност

Со политиката за приватност се објавуваат и објаснуваат личните податоци кои се прибираат на КОКО.мк и начинот на кој се зачувуваат и користат.
КОКО.мк ја заштитува приватноста на секој што ќе ги внесува своите информации на сајтот.
Ние не ги продаваме, изнајмуваме или споделуваме податоците собрани на нашата веб страница. Оваа Политика на приватност се однесува само на веб страницата на http://www.koko.mk/ и на сите поддомени. Ние не сме одговорни за било каков пренос на  Вашите податоци доколку преку нашиот сајт е обезбеден линк до други веб страни.
Со регистрацијата и најавувањето како купувач на сајтот http://www.koko.mk/ давате согласност дека сте ја разбрале оваа Политика на приватност и ги прифаќате дефинираните услови.
Малолетни лица не смеат да даваат лични податоци без одобрение од нивните родители или старатели.

ПОДАТОЦИ КОИ ГИ СОБИРАМЕ

Ние ги собираме само оние податоци што Вие доброволно сте ги оставиле на нашата веб страна и ги прибираме само оние податоци во согласнот со законските регулативи во Република Македонија.
Ги собираме податоците за Вашето име и презиме, контакт телефон, електронска пошта и адреси за испорака на нарачка.


БЕЗБЕДНОСТ И СИГУРНОСТ


Ние Ви нудиме целосна безбедност на Вашите податоци за плаќање. Ние не ги зачувуваме или собираме податоците од картичка или број на банкарска сметка.
Вашиот профил е заштитен со Вашето корисничко име и лозинка.
Податоците со кои се најавувате на сајтот треба да ги чувате во приватност.
Доколку се посомневате во злоупотреба на Вашата лозинка веднаш треба да ја промените или да не известите.


COOKIES


Нашиот сајт може да корсти cookies. Тоа се мали текстуални фајлови со податоци, коишто се снимени на Вашиот хард диск. Ние може да користиме cookies со цел да ги дознаеме Вашите преференции и да создадеме понуди кои ќе ги задоволуваат истите. Преку Cookies не собираме лични податоци туку препознавање на вашиот компјутер при следна посета на нашиот сајт.


КОНТАКТ


Ако имате било какви прашања поврзани со Политиката на приватност, можете да не контактирате преку live chat на КОКО.мк, на емаил адреса info@koko.mk или преку телефонскиот број 071/591213.